"Våra hav blir surare - Det andra koldioxidproblemet" med Tony Cederberg

Världshaven blir allt surare som en följd av de ökade koldioxidhalterna i atmosfären. Man räknar med att världshaven har tagit upp ca 40% av alla koldioxidutsläpp orsakade av människan. Hittills har havens buffertkapacitet varit tillräcklig men nu börjar många havsområden visa tecken på att denna buffertkapacitet börjar vara förbrukad. När koldioxiden löses upp i haven bildas kolsyra vilket sänker pH-värdet. Detta är ett väldigt nytt forskningsområde och de slutliga effekterna är ännu något oklara. Problematiken ligger i att olika stadier av djur och växter kan vara olika känsliga. T.ex. unga och gamla blåmusslor verkar klara sig relativt bra vid lägre pH-värden. Blåmussellarver som bildar tunna kalkhaltiga skal är däremot mer känsliga och blir ofta missbildade i sura vatten. Även vissa stadier av torsk och strömming verkar vara känsliga medan andra arter t.o.m. verkar trivas i lite surare vatten. Detta kan potentiellt leda till stora ekosystemsförändringar i framtiden.

NÄR? Fredag 18/7 kl 15.00
VAR? Kapellet i Sjökvarteret